Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • ધી એપ્રેન્ટીસ એકટ-૧૯૬૧ હેઠળ સુરત મહાનગરપાલિકામાં જુદાં જુદાં ટ્રેડોમાં નિયત લાયકાત ધરાવતાં એપ્રેન્ટીસો પસંદ કરવા માટે તા.ર૧/૦૯/ર૦ર૦, ૧૧-૦૦ કલાક થી તા.૩૦/૦૯/ર૦ર૦, ર૩-પ૯ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી મંગાવવા બાબત.

    No of post(s):800 | Last date of application submission:30/09/2020 | Remaining Day(s): 9 day(s)